ryman.pl ryman.pl - Strona g?ówna UG Rymań

ryman.plWebsite Profile

Title: Strona g?ówna UG Rymań
Keywords: Rymań,rymań,Ryman,ryman,Gmina Rymań,gmina rymań,Gmina Ryman,gmina ryman,Urz?d Gminy Rymań,urzad gminy ryman,UG Rymań,UG Ryman,ug rymań,ug ryman
Description:Internetowy serwis Gminy Rymań
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

ryman.pl Information

Website / Domain:ryman.pl
Website IP Address:62.129.235.190
Domain DNS Server:dns.home.pl,dns2.home.pl,dns3.home.pl

ryman.pl ranks

Alexa Rank:13925949
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ryman.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$8,684
Daily Revenue:$23
Monthly Revenue:$713
Yearly Revenue:$$8,684
Daily Unique Visitors:2,189
Monthly Unique Visitors:65,670
Yearly Unique Visitors:798,985

ryman.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Sun, 23 Sep 2018 06:59:34 GMT

ryman.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Rymań 12 0.86%
rymań 12 0.86%
Ryman 15 1.08%
ryman 15 1.08%
Gmina Rymań 0 0.00%
gmina rymań 0 0.00%
Gmina Ryman 0 0.00%
gmina ryman 0 0.00%
Urz?d Gminy Rymań 0 0.00%
urzad gminy ryman 0 0.00%
UG Rymań 2 0.23%
UG Ryman 0 0.00%
ug rymań 2 0.23%
ug ryman 0 0.00%

ryman.pl Similar Website

Domain WebSite Title
anuluj-dlug.pl Anuluj D?ug - Strona g?ówna
douslug.org Strona G?ówna - Warszawa do Us?ug
it-gemini.pl Strona g?ówna - it-gemini - dostawca us?ug internetowych
puk-hajnowka.pl PRZEDSI?BIORSTWO US?UG KOMUNALNYCH W HAJNóWCE - Strona G?ówna
globturrawicz.pl Biuro us?ug turystycznych - Globtur - Strona g?ówna
zulstryszyk.pl Zak?ad Us?ug Le?nych - Strona G?ówna
rokbus.com.pl Strona g?ówna - Rokbus - Zak?ad us?ug komunikacyjnych
wawrzynowicz.pl Wawrzynowicz - Biuro Us?ug Turystycznych - Strona g?ówna
aus-alfa.pl Strona g?ówna | ALFA Agencja Us?ug Specjalnych Tomasz Kajkowski
mtwinstalacje.pl MTW instalacje elektryczne, instalacja odgromowa, cennik us?ug Kraków, Katowice - Strona g?ówna
cuw.gov.pl Centrum Us?ug Wspólnych Wspólnych instytucja gospodarki bud?etowej - Strona g?ówna
puhit.com.pl Strona g?ówna - Przedsi?biorstwo Us?ug Hotelarskich i Turystycznych Kraków w Krakowie
zukint.pl Zak?ad Us?ug Ksi?gowych i Nowych technologii - Strona g?ówna
kolprem.pl Przedsi?biorstwo Us?ug Kolejowych KOLPREM Spó?ka z o.o. - Strona g?ówna
dylizans.com.pl Strona G?ówna - Dyli?ans Bia?ystok Biuro Us?ug Turystycznych
pomosty-budowa.pl Zak?ad Produkcji i Us?ug Drzewnych Ireneusz Daszczyński :: Strona g?ówna
studiummedyczne.pl Strona g?ówna - Studium Medyczne Zawodowe - Technik Masa?ysta, Technik Us?ug Kosmetycznych, Opiekun...
ifksiegowosc.com Strona G?ówna - I&F Kancelaria Us?ug Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Fary?

ryman.pl Alexa Rank History Chart

ryman.pl aleax

ryman.pl Html To Plain Text

Strona g?ówna UG Rymań biuletyn informacji publicznej Strona G?ówna So?ectwa Kontakt GALERIA MAPA NAPISZ O Gminie Strona g?ówna Po?o?enie Historia So?ectwa Kadra i Kontakt Rada Gminy Komisje Rady Gminy Inwestycje Unijne Program Rewitalizacji Gminy Informacje z BIP Przetargi Sprzeda? nieruchomo?ci Dzier?awa Bud?et Podatki i op?aty Planowanie przestrzenne Uchwa?y Zarz?dzenia Wójta Og?oszenia Wójta Gminy Gospodarka Odpadami - Od 01.01.2017 r. zmiana firmy odbieraj?cej odpady - Harmonogram odbioru i stawki op?at w 2017 r. - DEKLARACJA 2017 - pobierz - PSZOK - Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ulotka jak segregowa? odpady - Zmiany od 01.01.2016 r. - Informacje i uchwa?y - Akty prawa powszechnego - Rejestr Dzia?alno?ci Reg. - EDUKACJA EKOLOGICZNA - CZYSTE POWIETRZE - Analiza stanu gospodarki - Usuwanie AZBESTU - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektornicznych - Zbiórka odpadów - Opró?nianie zbiorników bezodp?ywowych i transport nieczysto?ci ciek?ych. Adopcje Zwierz?t - Adopcje Zwierz?t - Program opieki nad zwierz?tami bezdomnymi - Kontakt z Lekarzem Weterynarii - Obowi?zki osób utrzymuj?cych zwierz?ta domowe - Warunki utrzymywania zwierz?t domowych Puls Rymania Puls Rymania - 2017 Puls Rymania - 2016 Puls Rymania - 2015 Puls Rymania - 2014 Puls Rymania - 2013 Puls Rymania - 2012 Puls Rymania - 2011 Puls Rymania - 2010 Puls Rymania - 2009 Ciekawe strony Akty normatywne Strona g?ówna UG Rymań Sprzeda? dzia?ek - Pa?ac w Rymaniu Uprzejmie informujemy, i? spó?ka Rymań Resort & Country Club posiada do sprzeda?y grunty rolne w obr?bie ewidencyjnym nr 0079, Rymań, j.n: Nr dzia?ki powierzchnia U?ytek i klasa 3 3,99 ?IV; W-?IV 6/1 13,3432 ?IV; ?V, W-?IV, W?5, LSV 17 7,27 ?IV; ?V, PSIV, W-?IV, W?V, LSV 21 9,31 ?IV; W-?IV 22 2,27 ?IV 38/4 14,66 PSIII; PsIV, PsV 41/1 17,82 RIVa, ?IV, PsIV, PsV, W-?IV 42 4,23 ?IV; ?V, W-?IV 210 7,07 ?IV; ?V, PSIV, W-?IV, N Razem: 79,9632 Oraz inne grunty w obr?bie Rymań o ??cznej 70,8136, jednak ich sprzeda? uzale?niona jest od planowanej dzia?alno?ci. Kontakt dla zainteresowanych: Agnieszka Piasecka Ul. Koszalińska 2 78-125 Rymań Tel/fax: +48 94 352 5500, tel.kom. +48 691332655 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. ; www.hotelryman.pl POMOC - potrzebny telewizor POMOC Je?eli kto? z mieszkańców Gminy Rymań posiada sprawny Telewizor TV i chcia?by go odda? proszony jest o kontakt z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w Rymaniu nr tel. 94 35 55 473 KRUS - Bezpieczeństwo przy stosowaniu ?rodków ochrony ro?lin Og?oszenie w pliku PDF - pobierz Og?oszenie ARiMR z dnia 21.03.2017 r. - Rolniku - nie czekaj Rolniku –nie czekaj! Z?ó? wniosek o przyznanie p?atno?ci obszarowych za 2017 rok Od 15 marca do 15 maja mo?na sk?ada? do ARiMR wnioski o przyznanie p?atno?ci obszarowych za 2017 r. Kto nie zd??y tego zrobi? w tym terminie b?dzie móg? dostarczy? swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas nale?ne mu p?atno?ci b?d? pomniejszane o 1% za ka?dy roboczy dzień opó?nienia. Ka?dy rolnik, który ubiega? si? o przyznanie p?atno?ci bezpo?rednich w zesz?ym roku, otrzyma? z Agencji wst?pnie wype?niony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie p?atno?ci bezpo?rednich za 2017 r. mo?na pobra? tak?e z portalu internetowego Agencji. Jest tak?e mo?liwo?? z?o?enia wniosku o przyznanie p?atno?ci przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Rolnik, aby uzyska? dost?p do e-wniosku b?dzie musia? wpisa? swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwot? ostatniej p?atno?ci otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym rok z?o?enia wniosku - nie ma znaczenia z jakiego tytu?u zosta?a dokonana ta p?atno?? (w kampanii 2017 b?dzie to ostatnia p?atno?? zrealizowana przez Agencj? w roku 2016). Czytaj ca?o?? ... Konkurs "Wielkanoc z Tradycj?" 2017 Bezp?atny kurs j?zyka angielskiego Sesja Rady Gminy Rymań - 27 marca 2017 r. OG?OSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z pó?n. zm.) zwo?uj? sesj? Rady Gminy Rymań w dniu: 27 marca 2017 roku o godz. 13:30 Sesja odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z nast?puj?cym porz?dkiem obrad: Czytaj dalej ... Og?oszenie ARiMR z dnia 21.03.2017 r. - Nabór Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Ko?obrzeskim Biurze Powiatowym w Wydziale Dzia?ań Spo?ecznych i ?rodowiskowych oraz P?atno?ci Bezpo?rednich Stanowisko pracy do spraw obs?ugi wniosków PROW i PB-2 miejsce pracy: Siemy?l Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pe?nym wymiarze czasu pracy, umowa o prac? na czas okre?lony obejmuj?cy czas nieobecno?ci pracownika. Wymagania konieczne: - ?rednie/wy?sze (preferowane: zootechnika, informatyka, ekonomia, weterynaria, prawo, administracja, rolnicze), - znajomo?? KPA, - znajomo?? zasad wdra?ania programów przez ARiMR, - bieg?a obs?uga komputera (pakiet MS Office) Dokumenty nale?y sk?ada? w terminie do 29 marca 2017 r. (liczy si? data wp?ywu do ARiMR) Wi?cej informacji na stronie : http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/praca/ogloszenia/artykuly/or16bp3050817.html Og?oszenie ARiMR z dnia 20.03.2017 r. - Portal Og?oszeń ARiMR Portal Og?oszeń ARiMR - www.portalogloszen.arimr.gov.pl Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2017. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r., od poniedzia?ku do pi?tku z wyj?tkiem dni ?wi?tecznych. Szczegó?y w za??czonym obwieszczeniu. Za??czniki: 1. Pe?na tre?? obwieszczenia z dnia 13.01.2017 r. - pobierz 2. Obwieszczenie (uzupe?niaj?ce) z dnia 15.03.2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku - pobierz Nowe linie autobusowe KOSZALIN - SZCZECIN oraz KOSZALIN - GOLENIóW (Lotnisko) Firma "air-transfer.pl" z Koszalina uruchomi?a nowe linie przyspieszone z przystankiem w Rymaniu: 1. KOSZALIN - SZCZECIN przez Karlino 2. KOSZALIN - GOLENIóW (Lotnisko) przez Karlino, Rymań 3. KOSZALIN - GOLENIóW (Lotnisko) przez Ko?obrzeg, Rymań Istnieje mo?liwo?? zakupu biletów online na stronie: air-transfer.pl ROZK?AD TRAS z przystankami w Rymaniu - POBIERZ - kliknij na tabel? aby powiekszy? widok - - kliknij na tabel? aby powiekszy? widok - - kliknij na tabel? aby powiekszy? widok - Nabór do przedszkola w 2017 r. Karta zg?oszenia dziecka - POBIERZ Og?oszenie ARiMR z dnia 15.03.2017 r. TERMIN SK?ADANIA WNIOSKU W ROKU 2017 Wniosek o przyznanie p?atno?ci bezpo?rednich wraz z wymaganymi za??cznikami (dokumentami), w tym wype?nionym materia?em graficznym, sk?ada si? w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br. Wniosek o przyznanie p?atno?ci wraz z za??cznikami mo?e by? tak?e z?o?ony w terminie 25 dni kalendarzowych po ...

ryman.pl Whois

Domain Name: RYMAN.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en